fbpx

תקנון תחרות גלובל סרף  – מלדיביים 2021

תקנון פעילות בפייסבוק/ אינסטגרם

הפעילות: “תחרות ללקוחות חוזרים

חברת גלובלסרף (להלן: “עורך הפעילות”) עורכת תחרות (להלן: “הפעילות”), אשר בסופה יוענק מקום חופשי באחד מטיולי היאכטות של החברה באיים המלדיביים לעונת 2021 (להלן:”הפרס”) בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין.

  1. הגדרות

“מטרת הפעילות”- שיווק וקידום עמוד האינסטגרם/פייסבוק של עורכת הפעילות, באמצעות תחרות נושאת פרס.

“תקופת הפעילות” – החל מיום 20/01/2021 ועד יום 7/02/2020

“עמוד האינסטגרם”- עמוד האינסטגרם אשר כתובתו כאן

“עמוד הפייסבוק” – עמוד הפייסבוק אשר כתובתו כאן

  1. כללי

2.1 לעורכת הפעילות שמורה הזכות לדחות ו/או לשנות ו/או לבטל את הפעילות, ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות , כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, בהודעה שתפורסם בדף עורכת הפעילות באתר האינטרנט.

  1. אופן ההשתתפות בפעילות

3.1 השתתפות בפעילות הינה לבני 18 ומעלה. עצם ההשתתפות מהווה הצהרתו של המשתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה.

3.2 על המשתתף בפעילות להעלות לדף האינסטגרם האישי שלו, חומר מדיה מאחד מטיולי העבר של חברת גלובל סרף (תמונה, קליפ וכו’), לשתף את הפוסט בסטורי ולתייג את חברת גלובלסרף (@global_)

בין המשתתפים תיערך תחרות הנושאת את הפרס שהוגדר לעיל.

3.3 בנוסף, לצורך השתתפות בפעילות, יידרש המשתתף ללחוץ “לייק” ובכך מאשר לאפליקציה נגישות לפרטיו האישיים הכוללים שם וכתובת דואר אלקטרוני. משתתף בפעילות אשר לא ימלא את הפרטים לעיל, או ימלא אותם באופן חלקי, או ימלא אותם לאחר תום תקופת הפעילות לא יוכל להשתתף בפעילות ו/או לקבל הפרס המחולק במסגרתה.

3.4 משתתף המשתתף בפעילות ובכך מוסר את שמו ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלו, נותן בזאת הסכמתו לעורכת התחרות, לשלוח לו דיוור פרסומי ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני שלו, ומוותר בזאת על כל טענה בעניין זה.

3.5 כל משתתף רשאי להשתתף בפעילות יותר מפעם אחת וללא הגבלה, במהלך תקופת הפעילות.

  1. הפרס

4.1 הפרס הינו מקום אחד (1), באחד מטיולי היאכטות של חברת גלובלסרף בלבד, בעונת 2021 (החל מ 15.2.2021 ועד ה 30.11.2021) בהתאם ללו”ז הטיולים המפורסם באתר – להלן הקישור. עורכת הפעילות שומרת על זכותה לשנות את הלו”ז, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

4.2 הפרס כולל מקום חינם (ללא עלות) בטיול היאכטות בלבד!

4.3 כל הוצאה נוספת מעבר ליאכטה אינה כלולה בפרס (טיסות, רכישות ביאכטה, ביטוחי בריאות ונסיעות, וכו’). על הזוכה בתחרות לרכוש מכספו את השירותים הנוספים המצויינים לעיל באופן עצמאי או מחברת גלובלסרף (עורכת הפעילות).

4.4 עורכת הפעילות שומרת על זכותה להוסיף, לגרוע או לשנות את הפרס או להציע פרס חלופי בעל ערך דומה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

4.3 תשלום כל מס אשר יחול, ככל שיחול על הפרס ישולם ע”י הזוכה.

4.4 אין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר בפעילות, כדי להבטיח את זכאותו ו/או זכאות מי מטעמו לפרס.

4.5 על מנת לקבל את הפרס, על המשתתף שזכה בו לספק דוא”ל לקבלת קוד הפרס, במידה ולא מימש המשתתף הזכאי ש את הפרס, 30 יום מיום סיום הפעילות – עלול הדבר לשלול ממנו את זכאותו לפרס.

4.6 הפרס יהיה ניתן למימוש במהלך התקופה המצויינת לעיל (סעיף 4.1). באם לא מומש הפרס ע”י הזוכה, תפקע זכאותו של אותו זוכה לממש את הפרס והוא לא יהיה זכאי לממש את זכאותו או לקבל פרס חלופי או פיצוי כספי כלשהם.

4.7 עורכת הפעילות שומרת על זכותה לשנות את זמן מימושו הסופי של הפרס.

4.8 עורכת הפעילות שומרת על זכותה שלא לממש ו/או להעניק את הפרס ע”י מי שזכה בו במעשה שאינו כדין.

4.9 עורכת הפעילות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ועיכובים, לרבות טכניים, אשר ימנעו או יעכבו את קליטת המשתתף בפעילות ו/או זכאותו לפרס ו/או מימושה.

4.10 עורכת הפעילות לא תאפשר לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את הפרס, אלא אם נתנה הסכמתה מראש ובכתב.

 

5 בחירת המשתתף הזכאי ואיתורו

5.1 בתום תקופת הפעילות תערוך עורכת הפעילות תחרות בין המשתתפים ע”י צוות שיפוט מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי כאשר הקריטריונים לשיקול הדעת יהיו, בין היתר: הפרסום הכי מצחיק, הפרסום הכי מרגש, הפרסום הכי יפה, הפרסום הכי משעשע, הפרסום הכי מקורי, הפרסום הכי יצירתי, הפרסום הכי מיוחד ועוד.

5.2 תוצאות התחרות תפורסמנה בעמוד האינסטגרם והפייסבוק של עורכת הפעילות בסמוך למועד סיום עריכת התחרות וכן תישלח לזוכה הודעה על זכייתו בהודעה “וואטסאפ” למספרו האישי / לכתובת האי-מייל האישית שלו (בהתאם לפרטים שיימסרו על-ידו).

5.3 עורכת הפעילות תמסור למשתתף הזכאי את הפרס במועד שיקבע בין עורכת הפעילות והמשתתף הזכאי.

5.4 כתנאי לקבלת הפרס על הזוכה לספק לקידזון כתובת דוא”ל תקינה אליה ישלח שובר המזכה אותו בפרס. כמו כן, הזוכה יתבקש לספק פרטי זיהוי נוספים , כגון מספר תעודת זהות, שישמשו לצורך זיהוי שלו בחנות.

6  פרטיות ופרסום

6.1 כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או המשתתף הזכאי ו/או כל עניין אחר הנובע מהפעילות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כפי שיהיה מעת לעת.

6.2 עם מילוי פרטיו האישיים באתר האינטרנט, מביע כל משתתף בפעילות את הסכמתו לפרסום שמו, שם משפחתו, כתובתו, וכל פרט נוסף שמסר ו/או שמופיע בפרופיל הפייסבוק/אינסטגרם של המשתתף, וזאת בין אם נמצא זכאי לפרס ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וכי אין לו ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו ומלוא פרטיו המופיעים בפרופיל הפייסבוק/אינסטגרם שלו, וציון העובדה שהיה זכאי לפרס במסגרת הפעילות.

6.3 עם השתתפותו בתחרות, מביע כל  משתתף בפעילות את הסכמתו לעורכת התחרות, לשימוש בחומרי המדיה שהעלה לצורך פרסומי של חברת גלובלסרף ושיתוף שם המשתמש האישי שלו, מחשבונו האישי בפייסבוק ובאינטסגרם, וזאת בין אם נמצא זכאי לפרס ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וכי אין לו ולא תהיה לו כל טענה בקשר לכך.

7 אחריות

7.1 ההשתתפות בפעילות הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות.

7.2 עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת הטלפון, האינטרנט, החשמל ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחר, על כל רכיביהם, ולא תשאנה באחריות לנזקים, הפסדים, הוצאות, מניעת רווח וכיו”ב שנגרמו עקב הפסקות, כשלים טכניים, הפרעות, ניתוקים למשתתף בפעילות ו/או לכל גורם שהוא, במישרין ו/או בעקיפין.

7.3 המשתתף בפעילות מתחייב לשפות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתתף בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין, את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון והדבר הסב נזק כלשהו לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.

8 הגבלת השתתפות

8.1 ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי, מנהלי ושותפי עורכת הפעילות ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות לעורכת הפעילות ובני משפחותיהם. “בני משפחה” לעניין זה – לרבות בני זוג, הורים, ילדים אחים, אחיות ובני זוגם של כל אחד מאלה.

9 שונות

9.1 עותקים של תקנון המבצע, בנוסף לאתר האינטרנט, ניתן למצוא במשרדי עורכת הפעילות.

9.2 עם מילוי פרטיו האישיים באתר האינטרנט, מביע כל משתתף בפעילות את אישורו לכך, כי קרא את התקנון, כי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קרא אותן כאמור, מסכים המשתתף בפעילות ו/או הרוצה להשתתף בפעילות, כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

9.3 עורכת הפעילות תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון ובין אם לאו, ולמשתתף בפעילות ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה בשל כך.

9.4 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות ו/או בכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

9.5 הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד.

9.6 בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

9.7 בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון יחיד, הכוונה גם לרבים במשמע.